V případě reklamací kontaktujte naše reklamační oddělení:

Tel: +420 312 709 324

Email: fakturace@dinotoys.cz

Postup při převzetí poškozené zásilky

Při převzetí každé zásilky od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost balení všech částí zásilky.

Při viditelném poškození zásilky může zákazník takovou odmítnout, ale pokud zásilku převezme, má povinnost:

1. do předávacího protokolu přepravce uvést: „Poškozená zásilka“

2. zásilku rozbalit a zkontrolovat na poškození a kompletnost

3. zdokumentovat poškození a to nejlépe pořízením fotografií

4. v co nejkratší možné době (nejpozději do 24 hod od zjištění závady) o poškození a případných rozdílech informovat dodavatele

V případě, že zákazník převezme poškozenou zásilku a splní svou výše uvedenou povinnost, dodavatel se zavazuje na vlastní náklady a v co nejkratší možné době zákazníkovi zaslat chybějící nebo poškozené zboží. Pokud chybějící nebo poškozené zboží již není možné zajistit, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy bez sankce a požadovat vrácení zaplacené kupní ceny včetně kompenzace přepravních nákladů.

Řešení chyby v dodávce

Chybou v dodávce rozumíme jakýkoli nesoulad mezi objednaným zbožím a zbožím dodaným, s výjimkou případu, kdy je o tomto nesouladu zákazník předem vhodným způsobem informován a tento nesoulad zákazník schválil.
Typicky jde o chybu v počtu, záměnu produktu nebo chybu ve variantě.

Rozdíl je nutný nahlásit do 24 hodin a následně dojde k vyjádření dodavatele.

Výměna a vrácení zboží

Pokud zákazník požaduje výměnu zboží, je nutné o tomto nejprve vhodným způsobem informovat dodavatele a dohodnout přesný postup, který se může lišit dle povahy měněného zboží.

Dodavatel se snaží umožněním výměny zboží zákazníkovi ulehčit situaci a toto činí dle svých možností a bezplatně. Nicméně výměna zboží není a nemůže být nárokovou záležitostí, jde o dobrovolnou službu dodavatele a dodavatel má právo výměnu odmítnout. A to především v případě, kdy nejde o běžné zboží, které je u dodavatele skladem nebo když toto zboží bylo obstaráno přímo na žádost zákazníka.

Pokud není dohodnuto jinak, zákazník po odsouhlasení výměny dodavatelem toto zboží na vlastní náklady dopraví dodavateli. Zboží, ani jeho originální obal nesmí být poškozeno, nesmí vykazovat žádné známky opotřebení a musí tedy být plně zaměnitelné s novým originálně zabaleným zbožím. K takto zaslanému zboží vždy přiloží informace o čísle zboží, názvu zboží, datu nákupu a nákupní ceně.

Po kontrole a přijetí vráceného zboží je zákazníkovi zasláno zboží nové. Pokud je zboží zasíláno samostatně, přepravné v tomto případě hradí zákazník.

Vrácené zboží je dobropisováno v ceně, za kterou původně zákazník zboží od dodavatele zakoupil a nově dodané zboží je fakturováno v aktuální ceně, jako kdyby zákazník zboží právě objednal.

Bezdůvodné vrácení zboží

Bezdůvodným vrácením zboží se v tomto případě rozumí vrácení, ke kterému není zákonný důvod a není způsobeno chybou dodavatele při zpracování objednávky, jako je např. záměna objednané položky za jinou.

Pokud zákazník požaduje vrácení zboží, je nutné o tomto nejprve vhodným způsobem informovat dodavatele a dohodnout přesný postup, který se může lišit dle povahy měněného zboží.

Dodavatel se snaží umožněním výměny zboží zákazníkovi ulehčit situaci, ale jde o placenou službu a dodavatel má právo výměnu odmítnout.

Dodavatel zpravidla akceptuje pouze nedávno prodané zboží (zpravidla 30 dní nazpět), které je v originálním obalu, nesmí být poškozeno, nesmí vykazovat žádné známky opotřebení a musí tedy být plně zaměnitelné s novým originálně zabaleným zbožím. Také musí jít o běžné zboží a toto zboží nesmělo být obstaráno přímo na žádost tohoto zákazníka.

Pokud není dohodnuto jinak, zákazník po odsouhlasení vrácení dodavatelem toto zboží na vlastní náklady dopraví dodavateli. K takto zaslanému zboží vždy přiloží informace o čísle zboží, názvu zboží, datu nákupu a nákupní ceně.

Po kontrole a přijetí vráceného zboží je zákazníkovi vystaven dobropis v ceně, za kterou původně zákazník zboží od dodavatele zakoupil. Od této ceny si má právo dodavatel odečíst poplatek ve výši až 50% z této ceny. Konkrétní výše poplatku je vždy stanovena dohodou a může být pro každé vracené zboží jiná.

Pokud nemůže být zboží z důvodu vady akceptováno zpět nebo pokud nebylo toto vrácení předem domluveno nebo pokud zákazník nedodá všechny vyžadované informace nebo pokud se zákazník rozhodne, že od vrácení ustoupí, zboží dodavatel zašle zpět zákazníkovi, přepravné v tomto případě hradí zákazník.

Načítání
Načítání